• Waarom financiële steun nodig

Waarom financiële steun nodig

Alleen met voldoende financiële steun van derden kan het hospice voortbestaan of verhuizen naar een passender huisvesting. De Stichting Hospice de Mare is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van de Stichting zijn volgens de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de belastingen.

De Stichting verkrijgt haar financiële middelen door donaties, sponsoracties en legaten.  

Onze Stichting gebruikt deze donaties en overige giften voor ondermeer:

  • het vergoeden van (een deel) van de eigen bijdrage van financieel minder draagkrachtige gasten
  • het ondersteunen van activiteiten en investeringen van het Hospice die niet vallen onder de reguliere exploitatie
  • het ondersteunen van initiatieven van het Hospice op het gebied van kennisontwikkeling en kennisverspreiding over palliatieve zorg
  • het vergroten van de naamsbekendheid van het Hospice en het namens de Vrienden tonen en uiten van de waardering voor de vele vrijwilligers