• Hoe kunt u ons steunen

Hoe kunt u ons steunen

U kunt ons op de volgende manieren financieel steunen.
• een (eenmalige) gift over maken;
• vaste donateur/vriend worden;
• een periodieke schenking doen (is volledig aftrekbaar van de belasting zonder minimumdrempel);
• Stichting Hospice de Mare opnemen in uw testament.

(Eenmalige) gift 
U kunt een (eenmalige) gift overmaken naar NL93 RABO 0322 7900 34 ten name van Hospice de Mare in Oegstgeest. 

Denkt u bijvoorbeeld ook bij een gelegenheid als een verjaardag, jubileum of (her)opening van uw organisatie aan een schenking aan ons goede doel.
Om u een bedankje te kunnen sturen verzoeken wij u om bij ‘Mededelingen’ uw adres te vermelden.

Donateur of vriend worden
U kunt donateur of vriend worden door jaarlijks een bijdrage te doneren. De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.

Periodieke schenking
Naast een eenmalige schenking is het ook mogelijk om periodiek (minimaal vijf jaar) te schenken.

Dit is voor beide partijen een gunstige vorm. Voor u als gever is het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting – er geldt dus geen minimum of maximum voor de hoogte van het bedrag. Voor Stichting Hospice de Mare is het prettig omdat ze hiermee de continuïteit van haar werkzaamheden kan waarborgen.
De enige voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar lang, jaarlijks een bedrag schenkt én dat u dit vastlegt in een overeenkomst tussen u en de Stichting Hospice de Mare.

Kijk voor mee informatie op de site van de Belastingdienst (hoofdstuk Giften).

Hospice de Mare opnemen in uw testament
U kunt in uw testament een legaat ten gunste van Stichting Hospice de Mare opnemen. Een andere mogelijkheid is om Stichting Hospice de Mare als medeerfgenaam op te nemen. De bedragen die Hospice de Mare als legataris of als erfgenaam van u ontvangt zijn vrijgesteld van erfbelasting.
Een notaris kan u over beide mogelijkheden meer informatie geven en de uitvoering regelen.