Onze werkwijze

Hospice De Mare werkt intensief samen met alle zorgverleners en de geschoolde vrijwilligers. Dit is in het belang van de gasten en hun naasten. Goede en snelle communicatielijnen tussen alle partijen vinden wij daarom enorm belangrijk.
De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg, ook in ons hospice. Het kan zijn dat het voor de eigen huisarts niet mogelijk of wenselijk is medische zorg te blijven bieden. In dat geval kan, in samenspraak met alle betrokkenen, worden overgenomen door de huisarts/palliatief kaderarts die verbonden is aan ons hospice.

Overleg
In het hospice wordt gewerkt volgens de actuele landelijke richtlijnen palliatieve zorg. Het multidisciplinair overleg (MDO) vindt elke donderdag plaats van 11:30 tot 12:30 uur. Het is fijn als de huisarts daar zo veel mogelijk bij aanwezig is.

Aandachtspunten
  • Er is 24 uur per dag een ervaren verpleegkundige aanwezig die opgeleid is voor de palliatieve zorg.
  • Alle verpleegkundigen volgen doorlopend externe bijscholing of intervisie.
  • Er is een palliatief kaderarts verbonden aan ons hospice.
  • Het verpleegkundig team is technisch bekwaam. Waar nodig vindt er, op de plaats waar de gast is vóór de opname, een overdracht van kennis plaats en worden zij geschoold in specifieke kennis en kunde.
  • De mate van scholing maakt het mogelijk dat alle voorkomende voorbehouden handelingen gegeven kunnen worden.
  • Bij opname vanuit een ziekenhuis maakt de transferverpleegkundige in Point een melding.
  • De verwijzer zorgt voor de indicatiestelling met een levensverwachting van minder dan 3 maanden. Dit zijn de regels vanuit de Zorgverzekeringswet en een voorwaarde voor de ziektekostenverzekeraar voor vergoeding van de hospicezorg.
  • Bij een opname is er een medische overdracht vanuit de huisarts, de specialist en verpleegkundige.
  • De huisarts of het ziekenhuis regelt het vervoer naar het hospice.
  • Met de manager en/of coördinator wordt geïnventariseerd welke verpleegkundige hulpmiddelen nodig zijn, welke in het hospice aanwezig zijn en hoe ontbrekende middelen voor opname aanwezig zijn.
Kennismaken
Bent u een zorgverlener die mogelijk te maken gaat krijgen met Hospice De Mare en heeft u behoefte aan meer informatie en/of een persoonlijke kennismaking? Neem dan contact op met Nelly van der Does, manager, of Louise Drabbe, coördinator via telefoonnummer 071 78 20 503.